ਗੈਰ-ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

Circular Regarding Instructions For Disposal Of Non-Issuable Foodgrains

Back to Top