ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਈ.ਡੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੁਪਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

Super Inspection of Rice Consignments in PEG Godowns at the time of acceptance.

Back to Top