ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ (ਨੰਬਰ 2334, 07-09-2017) - ਪੀਓਨ (ਜ਼ਿਲਿਆਂ)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

Transfer-Posting Orders (No. 2334, 07-09-2017) - Peon (Districts)

Back to Top